Vår Miljöpolicy

Cicograf AB arbetar ständigt aktivt för att minska miljöpåverkan i största möjliga mån. Miljöpolicyn är bra, men det är inte utan ett aktivt förbättringsarbete och våra medarbetares engagemang som vi lyckas uppnå målen.

Våra miljömål utgår från följande huvudgrupper:

 • Inköp
  Vid inköp av varor och tjänster skall miljöaspekter vägas in. Om det inte innebär en väsentlig olägenhet eller kostnad att välja mest miljövänliga alternativ skall detta väljas samt att  leverantörens miljöarbete skall vägas in i beslutet.

 • Förbrukningsartiklar och förpackningsmaterial
  Skall källsorteras efter användandet.

 • Utrangering
  Vid utrangering av utrustning skall detta källsorteras.

 • Energi
  Cicograf AB använder ett antal datorer och maskiner som står på dygnet runt. Vid inköp skall utrustning väljas med låg energiförbrukning. Till exempel skall platta bildskärmar med automatisk övergång till viloläge användas. Belysning skall vara av lågenergityp, vi föedrar LED-belysning.

För att uppnå detta ska vi:

 • aktivt arbeta för att minska utsläpp, avfall och förbrukning
  av naturresurser.
 • ta miljöhänsyn i varje handling och beslut i det dagliga arbetet
  för ständiga förbättringar.
 • följa gällande miljölagstiftning och andra förekommande krav.

 • vara en drivkraft för miljöanpassning genom att upphandla,
  köpa in och beställa varor och tjänster som medför minsta möjliga
  miljöbelastning.

 • på ett öppet och lyhört sätt samarbeta med och påverka andra
  organisationer för en hållbar samhällsutveckling

 • verka för ökad insikt om sambandet mellan folkhälsa och miljö